ارتباط با من
مشهد دنشگاه فردوسی مشهد

آدرس:
میدان آزادی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشکده مهندسی؛ گروه مهندسی عمران؛ اتاق 636
مشهد
خراسان رضوی
صندوق پستی: 91775-11111
ایران

تلفن: 051-38805111
Faxدورنگار: 051-38763303
http://eseyedi.profcms.um.ac.ir