PDF چاپ ایمیل

 


زمینه های کاری مورد علاقه

p5220031-2

 زمینه های تخصصی

آزمون های برجای ژئوتکنیک، مفهوم و کاربرد

نظریه محیط های چند فازی

میکرومکانیک (سازوکار ریزمقیاس) در محیط های دانه ای

حفاری های زیرزمینی در زمین های نرم

مدل سازی و شبیه سازی رفتار خاکها

روش های تحلیلی (روش خطوط مشخصه، تعادل حدی و تحلیل حدی)

شمع های پیچی- حلزونی

 

زمینه های تحقیقاتی

شبیه سازی عددی

اجرایی کردن ایده های نظری در مهندسی ژئوتکنیک

 


 

کارنما (رزومه کاری)