1. سجاد ذوقی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , روند تغییرات ویژگی‌های رفتاری خاک‌های دانه‌ای با مشخصات اولیه متفاوت با استفاده از روش اجزای مجزا , دومین کنفرانس المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۵
 2. سعید نعمتی نژاد , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدلسازی عددی میز لرزان و اثر روانگرایی بر اسکله , The 4th International Congress On Civil Engineering, Architecture and urban development , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 3. نیکو ضیائی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی تاثیر استفاده از زئوتکستایل بر نشست ناشی از حفاری تاسیسات شهری , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 4. سعید نعمتی نژاد , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر اسکله , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 5. آهو اشجعی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی رفتار مکانیکی توده خاک مسلح به کمک روش دوفازی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 6. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه های در شرایط بارگذاری خارج محور , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 7. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 8. سجاد ذوقی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر حداقل اندازه‌ی ذرّات بر روی رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزای مجزا (DEM) , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 9. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس , 6th International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
 10. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس , دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانبک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 11. محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 12. پیمان میانجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 13. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور , دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
 14. امید سرگزی مزاربی آبه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی ضریب ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های چسبنده در شرایط بارگذاری خارج محور , کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
 15. هانیه حدادسبزوار , سیداحسان سیدی حسینی نیا , صحت سنجی روش های محاسباتی ساده شده ی تحلیل سامانه ی پی - شمع , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 16. پیمان میانجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 17. محمد برجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک ها در شرق شهر بیرجند , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 18. نوید ناظران , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 19. علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانهای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 20. سیدمحمدجواد سیدان , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 21. سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی تغییرشکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک , اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
 22. حمید فوجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی تأثیر شکل تزریق جبران کننده اطراف تونل بر نشست سطحی زمین به کمک روش اجزای محدود , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
 23. نیکو ضیائی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
 24. علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 25. سیدمحمدجواد سیّدان , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 26. حمید فوجی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 27. دانیال رضازاده عیدگاهی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی تراکم پذیری خاک های دانه ای در اختلاط با خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (ِِDEM) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 28. حامد غلامی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , محاسبه فاکتور ظرفیت باربریN-gama برای پی های حلقوی با استفاده از روش خطوط مشخصه , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 29. مجتبی ناصری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی چگونگی نشست کشسان پی های حلقوی در مقایسه با پی های دایره ای با کمک روش محدود , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 30. دانیال رضازاده عیدگاهی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی تأثیر افزودن خرده لاستیک به خاک‌های دانه‌ای بر زاویه اصطکاک داخلی، به روش اجزای مجزا (DEM) , اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه¬های نوین در مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
 31. اورنگ فرزانه , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شهرام وهدانی , تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی , چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 32. سیداحسان سیدی حسینی نیا , اورنگ فرزانه , توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک , چهارمین همایش بین المللی مهنـدسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱