1. امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس , علوم و مهندسی زلزله , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۴۹-۶۶
  2. علیرضا رضاپور , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۷-۳۶
  3. دانیال رضازاده عیدگاهی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM) , مهندسی عمران شریف , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۵۱-۵۹
  4. سیاوش هنری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌ روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۸۱-۹۸
  5. علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷-۳۰
  6. کیخسرو تورانی , احمدرضا محبوبی اردکانی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل , روش های عددی در مهندسی , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۵۷-۱۸۱
  7. حامد غلامی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنش , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۶۳-۷۵